güncel yaz?lar...
Loading...
Gümrük, ithalat ve ihracat i?lemlerine konu olan her bir ürünü, Gümrük Tarife ?statistik Pozisyonu olarak ifade edilen bir numara üzerinden takip etmektedir.

Hem ithalat, hem de ihracat i?lemlerinde kullan?lan tüm Gtip numaralar?n? bar?nd?ran listeler, yap?lan revizyonlarla beraber y?ll?k bazda Bakanlar Kurulu taraf?ndan yay?nlanmaktad?r.

Yay?nlanan bu listelere "Gümrük Tarife Cetveli" denilmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli, 21 b?lüm ve 99 fas?ldan olu?maktad?r.

Bu yaz?m?zda, 2016 y?l?nda yay?nlam?? oldu?umuz 2016 Gümrük Tarife Cetvelin'den sonra ikinci kez, Gümrük Tarife Cetvelin'deki tüm fas?llar tek t?kla ula?abilece?iniz pdf format?nda linkler halinde, tek sayfa i?erisinde haz?rlanm??t?r.


Bugünkü yaz?mda Türkiye'nin ?ngiltere'ye yapm?? oldu?u ihracat ve ithalat verilerini inceleyip, Türkiye'nin ?ngiltere'ye ba?l?ca hangi ürünleri ihra? etti?ini ve Türkiye'nin ?ngiltere'den en ?ok hangi ürünleri ithal etti?ini a??klayaca??m.

?ngiltere, 54 milyonu ge?en nüfusu ve 37,813 USD'lik ki?i ba??na dü?en milli geliri ile Avrupa'n?n ?nemli ülkelerinden birisidir.

1973 y?l?nda Avrupa Birli?i'ne üye olan ?ngiltere, 2016 y?l?nda yapm?? oldu?u BREXIT referandumu neticesinde Avrupa Birli?in'den ayr?lma karar? alm??t?r. Halihaz?rda ?ngiltere ile Avrupa Birli?i aras?nda ?ngiltere'nin AB üyeli?inden ayr?lma müzakereleri sürmekte olup, 2019 y?l?na kadar ayr?l???n tamamlanmas? planlanmaktad?r.

Türkiye'nin ?ngiltere'ye ?hracat? ve ?thalat?

Dilerseniz yaz?m?za ?ngiltere'nin d?? ticaretini inceleyerek ba?layal?m. S?ras? ile ?ngiltere'nin ithalat?n?, ihracat?n? ve d?? ticaret dengesini anlamaya ?al??al?m.
Slovenya, Orta Avrupa'n?n güneyinde yer alan bir ülkedir.

Slovenya'n?n bat?s?nda ?talya; güney ve do?usunda H?rvatistan, kuzeydo?usunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur.

Slovenya'n?n güneybat?s?ndaki kü?ük bir b?lümde Adriyatik Denizi yer almaktad?r. ?lkenin tek konteyner liman? Port of Koper'dir.

Slovenya, 2016 y?l?nda Türkiye'den yakla??k 1 milyar 329 milyon dolarl?k mal ithal ederken, ayn? y?l i?erisinde Türkiye'ye 310 milyon dolarl?k ürün ihra? etmi?tir.

Karayolu ta??mac?l??? a??s?ndan ise Türk t?r ?irketleri i?in Slovenya y?ll?k yakla??k 4.400 t?rl?k bir pazar anlam?na gelmektedir.
Slovenya Karayolu Nakliye Firmalar?
Bugünkü yaz?mda, Türkiye ile Slovenya aras?nda ta??mac?l?k yapan uluslararas? karayolu firmalar?n?n isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralar?n? sizlerle payla?aca??m.

Firma ünvanlar?n?n üzerinde yer alan linklere t?klayarak, nakliye ?irketlerinin kurumsal web sitelerine ula?man?z mümkündür.
Slovakya, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Eski ?ekoslovakya'n?n bir par?as? olan Slovakya'n?n ba?kenti ve en büyük ?ehri Bratislava'd?r.

Slovakya, Avusturya, ?ek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Ukrayna ile karadan ?evrilmi? olup, ülkenin denize k?y?s? bulunmamaktad?r.

Slovakya, 2016 y?l?nda Türkiye'den yakla??k 557 milyon dolarl?k mal ithal ederken, ayn? y?l i?erisinde Türkiye'ye 938 milyon dolarl?k ürün ihra? etmi?tir.

Karayolu ta??mac?l??? a??s?ndan ise Türk t?r ?irketleri i?in Slovakya y?ll?k yakla??k 6.200 t?rl?k bir pazar anlam?na gelmektedir.

Slovakya Karayolu Nakliye Firmalar?

Bugünkü yaz?mda, Türkiye ile Slovakya aras?nda ta??mac?l?k yapan uluslararas? karayolu firmalar?n?n isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralar?n? sizlerle payla?aca??m.

Firma ünvanlar?n?n üzerinde yer alan linklere t?klayarak, nakliye ?irketlerinin kurumsal web sitelerine ula?man?z mümkündür.
S?rbistan, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. S?rbistan'?n kuzeyinde Macaristan, bat?s?nda H?rvatistan, Bosna-Hersek ve Karada?, güneyinde Makedonya ve Kosova, do?usunda ise Romanya ve Bulgaristan bulunmaktad?r.

S?rbistan, 2016 y?l?nda Türkiye'den 667 milyon dolarl?k mal ithal ederken, ayn? y?l i?erisinde Türkiye'ye 269 milyon dolarl?k ürün ihra? etmi?tir.

Uluslararas? karayolu ta??mac?l??? a??s?ndan ise Türk t?r ?irketleri i?in S?rbistan y?ll?k yakla??k 6.700 t?rl?k bir pazar anlam?na gelmektedir.

Bugünkü yaz?mda, Türkiye ile S?rbistan aras?nda ta??mac?l?k yapan uluslararas? karayolu firmalar?n?n isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralar?n? sizlerle payla?aca??m.
S?rbistan Karayolu Nakliye Firmalar?

Firma ünvanlar?n?n üzerinde yer alan linklere t?klayarak, nakliye ?irketlerinin kurumsal web sitelerine ula?man?z mümkündür.
Rusya, 17,1 milyon kilometrekarelik yüz?l?ümü ile Dünya'n?n en geni? ülkesidir. Rusya, co?rafi y?nden kuzey Avrasya'da yer alan bir ülke olarak tan?mlanmaktad?r.

Avrupa k?tas? taraf?nda Norve?, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna ve Ukrayna ile s?n?r kom?usu olan Rusya Asya k?tas?nda ise Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, ?in, Mo?olistan ve Kuzey Kore ile kom?udur.

Rusya, 2016 y?l?nda Türkiye'den 1 milyar 733 milyon dolarl?k mal ithal ederken, ayn? y?l i?erisinde Türkiye'ye 15 milyar 160 milyon dolarl?k ürün ihra? etmi?tir.

Rusya, Türkiye'nin en fazla d?? ticaret verdi?i 2. ülke konumundad?r. Türkiye'nin en fazla d?? ticaret a???? verdi?i ülke ise ?in'dir.

Türkiye ile Rusya aras?nda ya?anan gerilim neticesinde 2016 y?l? Rusya'ya ?al??an Türk t?r ?irketleri i?in kabus gibi ge?mi?tir. Normal zamanlarda y?ll?k 16.250 t?rl?k bir pazar olan Rusya hatt?, 2016 y?l?nda Rusya'n?n uygulam?? oldu?u yapt?r?mlar neticesinde 493 t?rl?k bir ta??ma kapasitesine dü?mü?tür.

Rusya karayolu t?r hatt?n?n, 2017 ve sonras? süre?te normale d?nmesi veya en az?ndan ge?mi?teki potansiyeline yakla?mas? beklenmektedir.
Rusya Karayolu Nakliye Firmalar?
Bugünkü yaz?mda, Türkiye ile Rusya aras?nda ta??mac?l?k yapan uluslararas? karayolu firmalar?n?n isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralar?n? sizlerle payla?aca??m.

Firma ünvanlar?n?n üzerinde yer alan linklere t?klayarak, nakliye ?irketlerinin kurumsal web sitelerine ula?man?z mümkündür.
Bugünlerde yabanc? bas?nda, ABD Ba?kan? Donald Trump'?n ?in'e kar?? ekonomik yapt?r?mlar ve yeni gümrük vergileri talep etti?ine dair yaz?lar yay?nlanmakta.

Ba?kan olmadan ?nce de s?k s?k ?in'in ABD'de ekonomisine büyük bir tehdit oldu?unu iddia eden Trump, ba?kanl?k se?imlerinde de ba?kan olmas? durumunda ?in'e kar?? ekonomik tedbirler alaca??n? pek ?ok yerde a??k a??k s?ylemi?ti.

Peki, ?in ger?ekten ABD'nin d?? ticaret a???? vermesinde belirleyici bir ülke midir? ABD'nin vermi? oldu?u d?? ticaret a????n?n ne kadarl?k bir b?lümü ABD'nin ?in ile yapm?? oldu?u ticaretin neticesinde ger?ekle?mektedir?

??te bugünkü yaz?mda k?saca bu sorular?n cevaplar?n? arayaca??m.

?in'in ABD D?? Ticaret A????na Etkisi

Yaz?m? okumaya ba?lamadan, bir ?nceki yaz?mda tablolar yard?m?yla a??klam?? oldu?um ABD ile ?in'in ihracat ve ithalat verilerini, ABD'nin d?? ticaret a???? ve ?in'in d?? ticaret fazlas? ile ilgili istatistikleri de incelemenizde büyük fayda olacakt?r.
Romanya, Balkan Yar?madas?'n?n kuzeyinde bulunan bir ülkedir.

Romanya, kuzeyinde ve kuzeydo?usunda Ukrayna, yine kuzeydo?usunda Moldova, kuzeybat?s?nda Macaristan, güneybat?s?nda S?rbistan ve güneyinde de Bulgaristan ile kom?udur.

Romanya'n?n sadece do?usunda kalan kü?ük bir k?sm?n?n Karadeniz'e k?y?s? vard?r. ?lkenin di?er b?lümlerinin denize k?y?s? yoktur.

2017 tahmini nüfus say?m?na g?re 19,638,000 ki?ilik bir popülasyona ev sahipli?i yapan Romanya'n?n ki?i ba??na dü?en geliri ise 10,097 ABD dolar?d?r.

Romanya, 2016 y?l?nda Türkiye'den yakla??k 2,83 milyar dolarl?k mal ithal ederken, ayn? y?l i?erisinde Türkiye'ye 2,01 milyar dolarl?k ürün ihra? etmi?tir.

Karayolu ta??mac?l??? a??s?ndan ise Türk t?r ?irketleri i?in Romanya y?ll?k yakla??k 41.300 t?rl?k bir pazar anlam?na gelmektedir.
Romanya Karayolu Nakliye Firmalar?

Bugünkü yaz?mda, Türkiye ile Romanya aras?nda ta??mac?l?k yapan uluslararas? karayolu firmalar?n?n isimlerini, adreslerini, telefon ve faks numaralar?n? sizlerle payla?aca??m.

Firma ünvanlar?n?n üzerinde yer alan linklere t?klayarak, nakliye ?irketlerinin kurumsal web sitelerine ula?man?z mümkündür.

免费视频看片a

Dünya genelinde korumac?l?k artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

?hracat ve ithalat i?lemlerinizde akreditif ba?ta olmak üzere güvenli ?deme ?deme y?ntemlerini etkin kullanarak pazar pay?n?z? artt?rabilirsiniz.

Detayl? bilgi i?in sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve di?er ?deme y?ntemleri ile ilgili detayl? bilgiler ve dan??manl?k bilgileri sitemizdedir.