Εδ? και καιρ? κυκλοφορε? στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? μια εντυπωσιακ? φωτογραφ?α που τραβ?χτηκε στην παραλ?α Μαρτσ?λο τη? Π?ρου και δε?χνει ?να ?ργο τ?χνη? στην ?μμο. […]

Δε?τε περισσ?τερα

Η συνταγ? παρ?μενε επτασφρ?γιστο μυστικ? επ? σειρ? ετ?ν. Και τι δεν ε?χε ειπωθε? απ? στ?μα σε στ?μα. Κρ?μα γ?λακτο?, αβγ?, μπ?ικιν π?ουντερ ακ?μα και μαρ?νγκα […]

Δε?τε περισσ?τερα

Τι σε ?χει διδ?ξει η ζω?; Σκ?ψου ?λα τα πρ?γματα που θα ?θελε? να πει? στον εαυτ? σου, αν μπορο?σε? να ταξιδ?ψει? π?σω στον χρ?νο […]

Δε?τε περισσ?τερα

Εδ? και 25 χρ?νια, ?να? ?νδρα? ?παιζε ?ρ?σικη ρουλ?τα? χωρ?? να το γνωρ?ζει. Λ?νε πω? η ?γνοια ε?ναι ευτυχ?α. Σε ορισμ?νε? περιπτ?σει? ε?ναι αλ?θεια αλλ? […]

Δε?τε περισσ?τερα

Στην Αθ?να τη? δεκαετ?α? του 1960 ο κ?σμο? ε?χε μ?λι? ξεκιν?σει να πηγα?νει στι? πρ?τε? οργανωμ?νε? παραλ?ε? τη? εποχ??, που πιθαν?τατα να ?χετε δει μ?σα […]

Δε?τε περισσ?τερα

Η δι?σημη παρουσι?στρια τη? Αυστραλ?α? Sam Armytage ?χει ερωτευτε? την Ελλ?δα και κ?θε καλοκα?ρι θ?λει να επισκ?πτεται τη χ?ρα μα? για τι? καλοκαιριν?? τη? διακοπ??. […]

Δε?τε περισσ?τερα

Ο Αριστοτ?λη??Ων?ση? συν?θιζε να λ?ει ?τι το σeξ και οι εμπορικ?? συμφων?ε?, ε?ναι καλ?τερα ?ταν δεν γ?νονται με τον συνηθισμ?νο τρ?πο. Π?σω στο 1958 ο?Ων?ση?, […]

Δε?τε περισσ?τερα

Υπ?ρχει ?να? πολ? σημαντικ?? λ?γο? για τον οπο?ο απολαμβ?νουμε τι? ?β?λτε? κοντ? στην θ?λασσα. Δεν ε?ναι απλ? μια ρομαντικ? απ?δραση ? ?τι περν?με τον χρ?νο […]

Δε?τε περισσ?τερα