神马影院44888

С Википеди?е, слободне енциклопеди?е
Иди на навигаци?у Иди на претрагу
С?а?ан чланак

Ма?кл ?ексон

Ма?кл ?ексон испред Беле ку?е.

Ма?кл ?озеф ?ексон (енгл. Michael Joseph Jackson; 29. август 195825. ?ун 2009), познат и као Кра? попа, био je амерички музичар и ?едан од комерци?ално на?успешни?их и на?утица?ни?их забав?ача свих времена. ?егови ?единствени доприноси музици, плесу и моди, за?едно са приватним животом пра?еним ?аким публицитетом, чинили су га знача?ном фигуром у популарно? култури четири децени?е.

Соло кари?еру ?е започео 1971. године након деби?а на професионално? сцени 1964. као воде?и и на?мла?и члан групе ?ексон 5. ?егов албум ?Thriller“, издат 1982. године, на?продавани?и ?е албум свих времена. Четири од осталих ?егових албума, ?Off the Wall“ (1979), ?Bad“ (1987), ?Dangerous“ (1991) и ?HIStory: Past, Present and Future, Book I“ (1995), тако?е су ме?у на?продавани?им музичким матери?алима на свету. Наступима и спотовима, ?ексон ?е популаризовао неколико комплексних плесачких покрета као што су робот и месечев ход. Широко се наводи као на?заслужни?и за преобража? музичких спотова из промоционалне алатке у уметничку форму са спотовима ?егових песама: ?Beat It“, ?Billie Jean“ и ?Thriller“ ко?и су га учинили првим афроамеричким изво?ачем са снажним публицитетом на Музичко? телевизи?и (енгл. Music Television, скр. MTV). ?егов ?единствен музички звук, вокални стил и кореографи?е инспирисале су бро?не поп, рок, ритам и блуз и хип хоп изво?аче руше?и културне, расне и генераци?ске бари?ере.

Добар чланак

Канди?ски рат

Venetiancrete.jpg

Канди?ски рат (грч. Κρητικ?? Π?λεμο?, тра?ао 1645. — 1669) ?е представ?ао оружани сукоб изме?у Млетачке републике и ?ених савезника Витезова Хоспиталаца, Папске државе и Француске са ?едне и Османског царства и Берберских зема?а (територи?е у северно? Африци под влаш?у Османли?а) са друге стране, а са ци?ем остварива?а во?но-политичке превласти над медитеранским острвом Крит (Канди?а). Двадесетчетворогодиш?и сукоб су чиниле бро?не поморске битке на Еге?ском мору и копнене операци?е у Далмаци?и.

Иако ?е у првим годинама ратова?а ве?и део Крита био покорен од стране Турака, твр?ава Канди?а (данас Ираклион), главни град острва, успешно ?е одолевала туским нападима. Током опсаде Канди?е главни ци? обе?у страна ?е било успешно снабдева?а властитих трупа храном и оруж?ем. Штавише, Млечани су на све могу?е начине морали да онемогу?е снабдева?е турских трупа на острву. Исход рата ?е одлучен у сери?и поморских битака. Млеци су имали подршку разних западноевропских држава (уз наговор папе и зарад ожив?ава?а крсташког духа) у виду ?удства, бо?них бродова и во?не опреме, а све са ци?ем ?одбране хриш?анских традици?а“. Иако су Млеци били знатно супериорни?и на мору у односу на турску флоту, ?ихови бро?ни покуша?и за потпуну блокаду Дарданела су имали само делимичан успех, ?ер Република ни?е имала дово?но бродова да би потпуно затворила мореуз и спречила да?а по?ача?а турских снага на острву. Са друге стране Турцима су велике проблеме правили и сукоби на северу, у Трансилвани?и против Хабзбурга.

Изабрана слика

?агуар сним?ен у зоолошком врту у Торонту. Тре?и ?е по величини у свету мачака, иза тигра и лава. Има ширу главу од леопарда, кра?е и снажни?е ноге, кра?и реп, и масивни?е ?е гра?е од леопарда. Бо?а и шаре су промен?иве, чак и са ?едном одре?еном популаци?ом, али посто?е регионалне разлике, у виду светли?е и тамни?е жутих и жутосме?их шара на ?агуарово? кожи. Популаци?е ?агуара ко?е живе на отворени?им местима, као што су шумовити трав?аци, има?у ма?е меланистичних (потпуно црних) примерака у односу на популаци?е у затвореним шумским областима. Овакви црни ?агуари познати су као црни пантери. Реп ?агуара да?е животи?и равнотежу при пе?а?у на гране, док му камуфлажа омогу?ава да утоне у шумску вегетаци?у, и изненади плен при лову. (пуна величина: 3.872 × 2.592 *)

?агуар сним?ен у зоолошком врту у Торонту. Тре?и ?е по величини у свету мачака, иза тигра и лава. Има ширу главу од леопарда, кра?е и снажни?е ноге, кра?и реп, и масивни?е ?е гра?е од леопарда. Бо?а и шаре су промен?иве, чак и са ?едном одре?еном популаци?ом, али посто?е регионалне разлике, у виду светли?е и тамни?е жутих и жутосме?их шара на ?агуарово? кожи. Популаци?е ?агуара ко?е живе на отворени?им местима, као што су шумовити трав?аци, има?у ма?е меланистичних (потпуно црних) примерака у односу на популаци?е у затвореним шумским областима. Овакви црни ?агуари познати су као црни пантери. Реп ?агуара да?е животи?и равнотежу при пе?а?у на гране, док му камуфлажа омогу?ава да утоне у шумску вегетаци?у, и изненади плен при лову.
(пуна величина: 3.872 × 2.592)

Недавни дога?а?и

Вести

Александар Вучи?
На данаш?и дан

24. ?ун

?он Изнер, Никола Маи и суди?а Мухамед Лахи?ани позира?у поред семафора ко?и приказу?е резултат меча.
Заним?ивости

Да ли сте знали

Дари?е I

Википеди?а

Википеди?а ?е енциклопеди?ски про?екат слободног садржа?а на интернету ко?и разви?а?у доброво?ци помо?у викисофтвера. Чланке на ?о? може ме?ати свако с приступом интернету.

Првобитна верзи?а про?екта започета ?е 15. ?ануара 2001, док ?е изда?е на српском ?езику започето 16. фебруара 2003. године. Тренутно Википеди?а има више од 53,9 милиона чланака на 309 ?езика, од ко?их ?е преко 635.000 на српском.

Доприноси

Чланке на Википеди?и за?еднички пишу доброво?ци широм света, а ве?ину страница може да уре?у?е свако ко има приступ интернету. Притом ?е неопходно поштовати правила и смернице ко?е ?е усво?ила за?едница.

Посто?е странице помо?и у ко?има ?е об?аш?ено како се изра?у?у нови или уре?у?у посто?е?и чланци, како се отпрема?у и користе слике итд. У било ко?ем тренутку можете да затражите помо?.

За?едница

До сада ?е на Википеди?и на српском ?езику 267.886 корисника отворило налог, а од тога су 924 активна. Сви уредници су волонтери ко?и удружу?у напоре у оквиру различитих тематских целина. Посетите Радионицу и сазна?те како и ви можете помо?и.

Дискуси?е и коментари о садржа?у чланака су добродошли. Странице за разговор користе се за размену миш?е?а и указива?е на грешке како би се посто?е?и чланци побо?шали и употпунили.

Контакт?Односи са ?авнош?у ? Контакт