| ????è? | ?à?÷?ò? | ???êè | ??ò??? | ?èò??àòó?à | ?áù?íè? |Rambler's Top100???êò?è÷??ò?? ? ???ê?? ? íà?èì ???ó??ò???ì íà?????íè? ?ò? ????ò?!


>> ??ê?àìà íà ?àéò? - ó????è? ?à?ì?ù?íè?, ?à???íêè.

 •    ????? íà ?àéò? - ?à?òí?é ???ò??è??í?é 12-???üò???é ???òè?üíèê è? á?ò????? 220-???üò?????
 •    ????? íà ?àéò? - ???ò??éêà ??à?í?é ì?ò????êè ?? ì?òè?àì «????????à».
 •    ????? íà ?àéò? - ???ò??éêà ??à?í?é ì?ò????êè «?à?è?».
 •    ????? íà ?àéò? - ???ò??éêà ??òèì?ò????é ì?ò????êè «?à??èí».
 •    ????? íà ?àéò? - ????êò "?íòèê?è?è?íà? ???êà". (?????í?í?.)
 •    ????? íà ?àéò? - ???ò??éêà "?íòèê?è?è?í?é" ì?ò????êè (ìà?èé?êèé ?à?èàíò).
  >> ??? í????òè ?àéòà ? ???í????è÷??ê?ì ?????ê?.
 •   XX ??ê ó??? ? è?ò??è? êàê ??ê ìí??è? ???à?ùè??? ?òê??òèé è è??á??ò?íèé. ??íèì è? íè? ?????ò?? è??á??ò?íè? ??????í??? ????÷í??? ì?ò??à è, êàê ?????ò?è?, òàê??? ?àì?÷àò??üí??? ò?àí????òí??? ?????ò?à, êàê ì?ò??íà? ???êà. ? íà?ò??ù?? ???ì? á???? 80% ????? ìà??ì??í??? ???òà ? ìè?? ???òà????ò ì?ò??í?? ???êè, ò.?. ???êè, ??íàù?íí?? ??????í?ìè ????÷í?ìè ì?ò??àìè. ??????í?é ????÷í?é ì?ò?? á?? è??á??ò?í ? íà÷à?? ??êà àì??èêàí??ì í??????ê??? ???è??????íè? ??? ??èí?ó??ì. ?????ì?íí?é ??????í?é ????÷í?é ì?ò?? - ?ò? íà?ò??ù?? ÷ó?? ò??íèêè, ó?è?èò??üí? ???êèé, ê?í??íò?è???àíí?é à????àò, ?à??ó?è?à?ùèé ?àì?é ????ê?é ???íêè. ??ò??íà? ???êà - ?ò? ?àì?é ??ì?ê?àòè÷í?é, ìà?????é, ?áù????òó?í?é ?è? ???í??? ò?àí????òà, ?????? ???à "à?ò?ì?áè?ü íà ????". ??ò??í?? ???êè ??èì?í??ò?? ??? ????ó??ê ?? ????, ??áà?êè, òó?è?ìà, ??à?àò??üí?? ????à?èé è ????é?ò??íí?? ????????ê. ? ????è ? ò?ì, ÷ò? ó????è? ?ê???óàòà?èè ì?ò?????ê ???üìà ?à?í??á?à?í?, ?óù??ò?ó?ò ???á??ìà ??àì?òí??? ??á??à íó?í?é ì????è ? ???ò??ò?ò?èè ? ê?íê??òí?ìè ??ò??áí??ò?ìè áó?óù??? ??à???ü?à, ??? ìàò??èà?üí?ìè ???ì??í??ò?ìè è ???????à?à?ì?ì ?àé?í?ì ??à?àíè?. ??? ???í??? ????íè? ?ò?é ?à?à÷è í????ì??í? á????à?í? è ?ê?í?ìè÷í? ?ê???óàòè???àòü ?ó?í?. ??? ?êà?àíè? ??ì?ùè ???í?ì?ò??íèêàì ? ?òè? ??????à? è á?? ????àí ?ò?ò ?àéò.


  ??è?ê ?? ?àéòó
  (????èò? ??à?ó):
  ??èì??? ?à??????: ???êò??íí?? ?à?è?àíè?
  ?àí??íà? ???êà
  ?àì????üí?é òà??ì?ò?


  ?à????êè Subscribe.Ru
  ?????òè ?àéòà "??? ? ì?ò??í?? ???êà?"

  Rambler's Top100
  TopList
  ?í??ê? ?èòè???àíè?

  ??????í?? ?áí????íè?   © 1999 -