五月色晴天

Menu

Ti?n s?: Ph?m Quang D?ng

 • Gi?ng viên ?chuyên gi?ng d?y các ch?ng ch? qu?c t? nh? IC3, MOS, ch?ng ch? qu?c gia nh? UDCNTTCB, Trung t?m Tin h?c H?c vi?n N?ng nghi?p Vi?t Nam.
 • Ti?n s? chuyên ngành?Khoa h?c máy tính và C?ng ngh? th?ng tin?t?i ??i h?c Bách Khoa Bucaret, Rumani.
 • K? s? chuyên ngành?K? thu?t máy tính?t?i ??i h?c Bách Khoa Hà N?i.

Th?c s?: Hoàng Th? Hà

 • Gi?ng viên ?chuyên gi?ng d?y các ch?ng ch? tin h?c v?n phòng MOS, ch?ng ch? qu?c t? IC3, Trung t?m Tin h?c H?c vi?n N?ng nghi?p Vi?t Nam
 • Th?c s? ngành C?ng ngh? th?ng tin ??i h?c Bách khoa Hà N??
 • K? s? ngành Toán tin ?ng d?ng ??i h?c Bách khoa Hà N?i

Th?c s?: V? Th? L?u

 • Gi?ng viên ?chuyên gi?ng d?y các ch?ng ch? tin h?c v?n phòng MOS Trung t?m Tin h?c H?c vi?n N?ng nghi?p Vi?t Nam
 • Th?c s? c?ng ngh? th?ng tin ??i h?c Bách khoa Hà N?i
 • K? s? tin h?c ??i h?c N?ng nghi?p Hà N?

Th?c s?: Lê Th? Nhung

 • Gi?ng viên ?chuyên gi?ng d?y các ch?ng ch? tin h?c v?n phòng MOS, ch?ng ch? qu?c t? IC3, Trung t?m Tin h?c H?c vi?n N?ng nghi?p Vi?t Nam
 • Th?c s? ngành C?ng ngh? th?ng tin, ??i h?c Bách khoa Hà N?i.
 • C? nh?n ngành Toán – Tin ?ng d?ng, ??i h?c Khoa h?c t? nhiên – ??i h?c Qu?c gia Hà N?i.

Th?c s?: ?? Th? Nh?m

? Gi?ng viên chuyên gi?ng d?y các l?p ?n thi Ch?ng ch? qu?c gia nh? ?ng d?ng C?ng ngh? th?ng tin c? b?n, Trung t?m Tin h?c H?c vi?n N?ng nghi?p Vi?t Nam
? Th?c s? ngành C?ng ngh? th?ng tin ??i h?c Bách khoa Hà N?i
? K? s? Tin h?c ??i h?c N?ng nghi?p
VITC