???? ???è?ò?à?è?
??íòàêò? ?????òè ?àéòà ?à?òà ?àéòà ?????òè ?àéòà ? ???ìàò? RSS
 
 
?????òè ??? ???ó?êíèê??
??? èì.??ì?í????à
SUBSCRIBE.RU
 
?à?à ?àíí?? ???ó?êíèê??
 
 
?à????êè Subscribe.ru
???ó?êíèêè ???
???ó?êíèêè ??è?
???????òè? è ?ì?????íè?
?àé?-??óá ???
???ü?
?????òè ??è?????èè
 
?à????êè Maillist.ru
???ó?êíèêè ???
?êòè?í?? ???????òè?, ?ì?????íè? ???àíè?ìà, ???????ò?êò???

茄子成视频人app下载

?
?
?
?

?? íà???èò??ü íà web-?ò?àíè?à? í????ìà?üí??? ?áú??èí?íè?? - ??óá ???ó?êíèê?? ???. ?? ?????òà????ì ?à?í?? ?àêó?üò?ò?, ?à?í?? ???à ???ó?ê??, ? íàìè íà?è ??ó?ü?, ÷??í? íà?è? ??ì?é, ??òè... íàì èíò????í? ???ì ?ì??ò? è ???ò?ìó íàì í?ìí??? ò??í??àò? ? ?àìêà? à????èà?èé, ê?óá?? è ?áú??èí?íèé ?? ?àêó?üò?ò?ê?-êó?????ìó ??è?íàêó (??ò? ì? ??èíèìà?ì àêòè?í?? ó÷à?òè? è ? è? ?è?íè :). ? íà? í?ò àìáè?è??í?? ????é, ì? í? ?òà?èì ???èòè÷??êè? ?à?à÷, íà? ?áú??èí??ò ??á??ü ê ?è?íè, ???àíè? ?áù?íè? ? èíò????í?ìè è òà?àíò?è??ìè ???üìè è ??íèìàíè? ò???, ÷ò? ???ó?êíèêè (à òàê?? ?òó??íò?, à??è?àíò?, ??????????ê?-??????à?àò??ü?êèé ???òà?) ???óù??? ???à ?ò?àí? ?????ò?? ???àíè÷í?é ÷à?òü? ??èò? ????èé?ê??? (ì? ó?à?à?ì è?ò??è? íà??é ?ò?àí?) ???ó?à??ò?à, ????ò?àí?ò?à á?????? ???? (ì? ??????è òàì) è ìè?????? ???áù??ò?à.
?

?í???ìà?è? íà íà??ì ?àéò? ???ò??íí? ?áí?????ò?? - í????òè, èíò????í?? ?òàòüè è ?óá?èêà?èè ?á Alma Mater (???ê???êèé ???ó?à??ò??íí?é ?íè????èò?ò èì. ?.?.??ì?í????à), ? ???ó?êíèêà? ???, ??? ?à??è÷í?? ì?????è?òè? è ??á?òè? ??óáà ???ó?êíèê?? ???, ê?ò???? ?????á?ò?ó?ò ????òàí????íè? ê?????àòè?í??? ?ó?à ???áù??ò?à ? ?ó÷?è? ò?à?è?è?? óíè????èò?ò?êè? ê?óá?? è à????èà?èé. ????è?èò??ü íà í????òíó? ?à????êó íà Subscribe.ru è?è íà Yahoogroups.com è ?? ?????à áó??ò? ? êó??? ?÷????í?? ??á?òèé è ??àíè?ó?ì?? ì?????è?òèé! ????è?àòü?? íà ?à????êó, ê?òàòè, ?÷?íü ????ò? - ???òàò?÷í? ?ò??à?èòü ???è????üí?? ?è?üì? ?? à????ó moscowuniversityclub-subscribe@yahoogroups.com

?à íà??ì ?àéò? ??à?è???àí ??è?ê ?? áà?? ??óáà ???ó?êíèê?? ??? - ?? ì???ò? ?????á??àòü íàéòè ò??, ? ê?ì ó÷è?è?ü ?ì??ò?. ??è?ê ?àá?òà?ò ? ???èì? ò??ò???é ?ê???óàòà?èè è, ? ?à?üí?é??ì, áó??ò ???òó??í ò??üê? ??? ?à???è?ò?è???àíí?? ????òèò???é. ?? ì???ò? ?à???è?ò?è???àòü?? è ?í??òè/?áí??èòü ???è ?àíí?? ? áà?ó. ???è?ò?à?è? íà ?àéò? ??????òà?èò ?àì ???òó? ê? ìí??èì ???ó??àì è ????è?àì (? ò?ì ÷è??? ?à??è??íí?é ??è?ê), ê?ò???? í?ò ? ?òê??ò?ì ???òó??.

?à? ?àéò? ??óáà ???ó?êíèê?? ??? ??òü ?à??è÷í?? ?à????? ?? èíò????àì - ?á?à???àíè?, àêòè?í?? ???????òè? (??????? ?àì????íè? ?òà??íè? è ?à?èêà?üí??? ??????íè? ?è?íè, í????òè ????íò????èè), ???ó?, áè?í?? è ???èòèêà, ?è?íü ???ó?êíèê?? ??? ? ?????í?é ?ì??èê? è ??.

P.S. ?à íà??ì ?àéò? ?? ì???ò? ???ì?ò??òü ?àìó? á??ü?ó? ? ?íò??í?ò? ê????ê?è? ??ò???à?èé ? ?è?àìè ???ê???ê??? ???ó?à??ò??íí??? ?íè????èò?òà. ??ò??à????? ???ò??íí? ?????í??ò??...

P.S.1 ?à ?àéò? ??óá?èê??àí ?è??????èê ??êóì?íòà?üí??? ?è?üìà ? ò?ì, êàê ?ò??è???ü ??à?í?? ??àíè? ???, ?ì?ò?èò? ?àìè, ??ê?ì?í?óéò? ??ó?ü?ì.

P.S.2 ???ü??? ê??è÷??ò?? èíò????í?? è ê?à?è??? ??ò???à?èé ? ?è?àìè ??? ì??í? ó?è??òü íà ?ò?ì ?àéò?

????êè ?? ò?ì?

  ??ê?ì?í???àòü »    
  ?à???÷àòàòü »
 
   
???????àíè?
?àá?òà?ò? ?è ?? ?? ????èà?üí??òè?
 
?ò? ?à?í?!
 
?????òè ?àéòà
19.02.2020 ?ó???òàá??òêè ?íóò?è íà?: ??÷?ìó ìè??èà????? ò?àò?ò ìè??è?í? ????à??? íà ????àíè? ??êà??ò? è? áàêò??èé êè??÷íèêà
????? ?è??íè? ì???ò ?àòü ìè?ó ???????è?íí?? ì?ò??? ??÷?íè? ?à?í??á?à?í?? ?àá????àíèé - ?ò ?÷??è?í?? ????? í??ó??? ?èù??à?èò??üí?é ?è?ò?ì? è ?èù???é à?????èè ?? ?àì?? í???è?àíí?? òè?à ?àêà è àóòè?ìà.
 
17.02.2020 ?áè??é ?ò?à?í?é ???íí?é ??ò÷è??
????? ??éí? ?àê?í÷è?à è?ò??è÷??êèé ?àêó?üò?ò ???, ?àùèòè?à êàí?è?àò?êó? ?è????òà?è?, ??????à?à?à ? ?à??è÷í?? ?ó?à? ?ò?àí?.
 
17.02.2020 ??? ????í??? ?òà? ?óê????èò???ì à?ìèíè?ò?à?èè ??à?? ×?÷íè
×ò? êà?à?ò?? ?á?à?èìà ?àê?è??à, ?í ?àê?í÷è? ??? è èì??ò ?ê?í?ìè÷??ê?? ?á?à???àíè?.
 
17.02.2020 Forbes: ??í??àò??ü "??ìó?à" ???à? ? ??è??ê á??àò?é?è? áè?í??ì?í?? ??
??á?èê?? ?òê??? ê?ì?àíè? ? 1991 ???ó ?ì??ò? ? ò??ì? ??è?ò???ìè ????? ?ê?í÷àíè? ???. "????à ? 1992 ???ó ì???ó ??è?ò???ìè ???íèê?è ?à?í???à?è?, ??á?èê?? ??êó?è? è? ???è ? "??ìó??".
 
17.02.2020 ??ü?è?? ?àáèó??èí?é ??ó÷è?è ????òó? ì??à?ü ??ó?ò? 30 ??ò ????? ?ê???
1986 - ? ê?à?í?ì ?è???ì?ì ?ê?í÷è?à ???
 
17.02.2020 ????èé ?àì??òèò??ü ??à?? ???à ??è???èé ?à?à?èí ?à?ê??? ?àéí? ?ò?÷??ò??íí?é ?è???ìàòèè
? ê???à ì? ?ê?í÷è?è ?ê??ó, ìí??? ìà?ü÷èê?? è? íà???? ê?à??à, ?ê??÷à? ì?í?, ????è ó÷èòü?? ? ?í?òèòóò ???ò?÷í?? ???ê?? ??è ???.
 
17.02.2020 ??òà?è?ü ò??üê? í????à÷?íí?? ?÷?òà: ??à?íóê ?òà?èíà ????à? ?ì??ò? ? ??í?é
?íó÷êà ?òà?èíà ?à?èíà ?àê?í÷è?à ??? è ?òà?à ?è??????ì. ?íà ?àá?òà?à ? ?í?òèòóò? ìè????é ?èò??àòó??.
 
17.02.2020 ?????ì??òí?? ?????è?àíè?, ê?ìà è ????íàíí?? ?í??è??íè? - ?ò? ??ò???à ? ò???ì??í?ì ????ò?àí?ò??
???ü?èé?êè? ó÷?í?? ???????è?è í???é ?????? íà ??è???ó ???íàíè?
 
12.02.2020 ??? Facebook, ?????ó?? è ????à ?í?ò?: êàê ?à???èòü ??????? ????è ? ???
?ì??èêàí??? ? ??ò?ò?à ó÷àò ?áù?íè? è ?àì??????íòà?èè. ?????àìì? MBA ????èà?üí? ??êó?è?ó?ò ?òó??íò?? íà ?áù?íèè, à í? ??ìà?íè? ?à?àíè??. ??ò???êèí? ????ü - ??êó? àìáè?è??í??? ÷?????êà, ?í?...
 
12.02.2020 "?íà áóê?à?üí? ?ê???????à?à ????é". ?ò????ê è? êíè?è ? ê?à?? "ê???à??é" ?è?ì? ?à $10 ì???
? ??ò?ò??, ?è??ò ?à???é?ó ? "?ó?í?é ê???è", ??è?àá?ò ???ì? ì?÷òà?à ?òàòü í? ê?ì-íèáó?ü, à ìè??èà?????ì. ????à ?íà ??í??à?à "???àí??", ?é á??? ????? 19 ??ò.
 
30.01.2020 ??àíê?í?ò?éí? ?????????à ??ìè???à. ???á?? ?ê????èì?íò? "?ò?à" ????ò?ê?é ò?àí???àíò????èè
????? ?àá?è÷í?-?à????ê??? ó÷è?èùà ??ìè??? ???òó?è? íà áè??àê ????í???ê??? óíè????èò?òà, ?àò?ì ????????? ? ???. ?àì ?í ???íàê?ìè??? ? ì??èê?ì ??????ì ?????í?íê?, ê?ò???é íà ?è??òí?? ?ò?àáàò??à?...
 
29.01.2020 ??? ?à??ì. ?óòè?òàì ??ì???ò ê??í?í?
??÷òè 20 ??ò ????????? êà????? ?è?è????èè ÷?????êà è ?è??òí?? áè??àêà ??? ??÷???à? ??????? è?ó÷à?ò íà ?ê????èì?íòà?üí?? ?è??òí?? ??????íè? ìàò???é è ??ò?é.
 
28.01.2020 ?ò? èíò????í?: êàêèì á?? ?è???ì ??? ? ê?í?? XIX ??êà?
?íà÷à?? ???ê???êèé óíè????èò?ò ???è??? íà ò?è ?àêó?üò?òà: ?àêó?üò?ò ì??è?èí? è ?è?????èè.
 
28.01.2020 ??à?à??è? ???íàê?ìèò ? è?ò??è?é ???
? ????ì?ò?? ??àíèò?? ??á?àíè? ??êóì?íò?? ??à?í??? ?ó?à ?ò??è??, íà÷èíà? ? 60-? ????? XVIII ??êà.
 
28.01.2020 ????èé ò??-ì?í????? Mail.ru ????à?ò ??-?ò?à???ó? - á?? ??è???, ??????íèê?? è ???íè ? áóìà?àìè
?íò???ü? ? ???ó?êíèê?ì ??? ?èêò???ì ?à???íê?: êàê ó?ò???íà ??àí???, ? ÷?ì á??à ò?à?è?è?íí?? ?ò?à????? ê?ì?àíèé è ??÷?ìó ???á??ìí?? ê?è?íò? ??èí???ò ???ü?ó.
 
27.01.2020 ????? 50 ò???÷ ÷?????ê ?ò??à??í??à?è ??íü ?òó??íòà íà ???ùà?êà? ???ê??
?àèá???? ?à??ìèíà?ùèì?? ?êà?à??? ????ì?á, ? ?àìêà? ê?ò????? ?òó??íò? 10 ?ò??è÷í?? ?ó??? ?à????íó?è 40-ì?ò???ó? ?à÷?òíó? êíè?êó, ê?ò??ó? ???òà?è?è ??è ??ì?ùè ?èíè? òàá?è÷?ê. ?áùà? ???ùà?ü ?à÷?òêè...
 
27.01.2020 ??? ?????íè??? à?àá?êèì ??????????ì
?à ò?????ò??íí?é ????ì?íèè ? ÷??òü 265-??òè? ??? ??êò?? óíè????èò?òà ?èêò?? ?à???íè÷èé ??è???è? ??àíè? ??÷?òí??? ?????????à ??? ??í??à?üí?ìó ??ê??òà?? ?????èà?èè à?àá?êè? óíè????èò?ò?? ?ì? ???àò...
 
26.01.2020 ??? - áà??ì?ò? ?áù??ò?à
???ê???ê?ìó ???ó?à??ò??íí?ìó óíè????èò?òó èì?íè ??ì?í????à 25 ?í?à?? è????í??ò?? 265 ??ò. ? ?ò?ò ??íü èì???àò?è?à ??è?à??òà ??ò???íà ????è?à?à ?êà? ?á ó÷?????íèè ? ???ê?? óíè????èò?òà, ê?ò???é...
 
25.01.2020 ???ò?? è? ???
? ?èêó ???ò?? á??è ??è÷è???í? 20 ?òó??íò?? è ??????à?àò???é ??à?í??? ?ó?à ????èè
 
22.01.2020 ??ê??ò ?íóò?è àêó??: êàê ????ò??ìà?èí? è????ü?ó?ò àíòèò??à ì???êè? ?èùíèê?? ??? ??÷?íè? àò????ê?????à è ?íê????èè
?????à? ê?ìàí?à áè?????? è? ??? íà??à ????? - ????à?à ????à?àò íà ??í??? àíòèò?? àêó?.
 
22.01.2020 ????á??íà? ?ó?? ? à???íà?? à??????ìà
??ìàí?à ?èìèê?? è? ??? è ?? "?????èì???ì" ?????è íà ??í?ê ??èí?è?èà?üí? í???? ?????ò?? ?àùèò? ?à?ò?íèé ?????á?à ?????.
 
20.01.2020 ?àê ????àòü ??????í? óò?àè?à?ùèé?? áè?í?? è ó???÷ü ?ê?-??à?ó à?ìèíè?ò?à?èè ????è??íòà
??èí è? ?è????? ????èé?ê??? ??íêà ê?ìì??÷??ê?é ??í?ìèêè Genotek ????? è? ?òó??í÷??ê??? ????êòà ???ó?êíèêà áè??àêà ??? ?à???è? ??üèí?ê??? è ??? ?à?òí????.
 
20.01.2020 ????????àò??è ?????????è ???ó???í?é ìè? ? ???ü?? ?????é?ò?è? íà ì?òè?è???àííó? ???, ? ??ì?ùü? ê?ò????? ?ê?á? ì??í? ?àò??ì??èòü ?òà??íè?.
?????ò??ò?ò?è? ì???ó ??è??í?òè÷??êèì ?òà??íè?ì è ???í????è÷??êèì ????à?ò?ì óêà???à?ò íà ?óù??ò???àíè? ?è??ò?òè÷??ê??? ??íò?à?üí??? ì??àíè?ìà, à ì?òè?è???àíè? ??? - ?è?ü ??á?÷í?é ???????.
 
19.01.2020 ?è?ò?? ??-á??ü??ìó: êàê áè?ì??è?èí?êè? ?òà?òà?? ??áè?à?ò?? ?à?àáàò??àòü íà ??????èì?ì êè??÷íèêà
? êè??÷íèê? ÷?????êà ????è?à?ò ?ê??? 10 ò?è??è?í?? áàêò??èé, ê?ò???? ???ò??íí? ??àèì???é?ò?ó?ò ? ???àíè?ì?ì ?????èíà?.
 
19.01.2020 ?á???í?é ?óòü ê á???ì??òè?: ?òà???òü ?????á??à?è ??÷èòü ????????????ì
????????àò??è è? ?íè????èò?òà ?ê??ò??à ?áíà?ó?è?è, ÷ò? ???è àêêó?àòí? ???òà?èòü í?ìí??? ???????????à ? íó?íó? ò?÷êó ?íóò?è ê??òêè, ì??í? ????? ?àì???èòü ???????? ?òà??íè?
 
19.01.2020 ?àê áàêò??èè è? êè??÷íèêà ??ì??óò ì????íí?? ?òà??òü
????????àò??è è? ??? ??êà?à?è, ÷ò? ???òà? ìèê??????? êè??÷íèêà ????????ò ?÷?íü ò?÷í? ????????òü ????à?ò ÷?????êà. ?ò? ?òê??òè? ??ì???ò ???òè÷ü í???? ó?????? ? á??üá? ?? ?òà??íè?ì
 
17.01.2020 ?????ò??? ìèò??à?èè ??ú??ü ì?í??
??? ???è?àíè? ê??ò?ê ? ó????è?? ?ò????à ê??÷??ó? ???ü è??à?ò ì??àíè?ì? è?áè?àò??üí??? ó?à??íè? ????????íí?? è/è?è ?è??óíê?è?íà?üí?? ê?ì??í?íò??.
 
17.01.2020 ?ó??àò ?èòà?è???: ??ó?íà ????êòè?í??òü ???àêòè???àíè? í? ì?í?? 90%?
???àêòè???àòü è?è í? ???àêòè???àòü ??í?ì ÷?????÷??êè? ê??ò?ê ?à????????é ?èíèè? ?á ?ò?ì ?????ò íà íàó÷í?? ê?í????í?è?? è ? ?????ò??.
 
17.01.2020 ??ü???éì??à è ?à?êèí??íà ?à???????è ???÷è?
??é??????í??àòè?í?? ?à??ò??é?ò?à ?à??è?à?ò?? ? ???ó?üòàò? ????????íè? ì??àíè?ìà ??àì??÷è?òêè? ê??ò?ê
 
10.01.2020 ?÷?í?é ?? ???íüêóé - ????é, à í? ????òó?íèê?
?èòàé?êèé ó÷?í?é ??è?à? ???? ?àá?òó è ?à??è? ? ?????íèè ????÷?ê-á?è?í???? íà International Summit on Human Genome Editing ? ??íê?í?? ? ê?í?? í??á?? 2018 ???à
 
28.12.2019 ??????????? ? ?? ???? ? ???????? ?????????????? ?????
?í?ê??ò?÷í?é ìàò?èê? - ?ò? ê?ì???ê? ê???à??íà, ??èê????ò?èí?? è ???ò????èêàí??.
 
28.12.2019 ?????????? ??????????? ??? ??×???? ???????? ????
?????áí??òü ?èá??á?à?ò?? ???ìè???àòü ì??ê??ò?÷í?é ìàò?èê?, ?èíò??è???àòü ?èò?êèí?, ?????àòü ìè??à?è? è ????è???à?è? ?à?í?? òè??? ê??ò?ê ??è ????????íè?? ê??è ???à?ò è? ??????êòè?í?ìè ??? ?è??ê???...
 
28.12.2019 ??í???ò??? ?????è?è: "??á?òà, ?? ?óìà?????è? - ??è?à?ò? ìè??è?í ????à??? ? ì???? á?? áè?í??-??àíà"
?íò???ü? ? ??í??àò???ì ê?ó?í?é???? ?ü?òíàì?ê??? ??è?ê??èêà Coc Coc ?èêò???ì ?à???íê? (???ó?êíèê ??è? ???) ? ?òàí????íèè Mail.ru, ?àá?ò? ? ??è?ì ?è?üí???ì, ?ìè??à?èè è ?????àù?íèè ? ????è?.
 
27.12.2019 ??èì?í?íè? èíò???à?üí??? ?è??ê?è-?è????ê?è÷??ê??? ò??íèí?à ? ??ò?òè÷??ê?é ì??è?èí?
? ??í??? ò??í????èè ???? - è?êó??ò??íí?? ??íè??íè? ó???í? êè??????à ? ê???è ?óò?ì ìí???ê?àòí??? ???ò???íè? ???è???àíí?? ?è??ê?è÷??êè? ?????é?ò?èé ????èà?üí? ?à??àá?òàíí?ìè ?à????ìè ?ì???ìè ?...
 
27.12.2019 ?÷?í?? ????è?è ?????ò??, ?????áí?? ??à?üí? ??òàí??èòü ?òà??íè? ê??è
?ì?????íè? ?????á?ò?ó?ò òàó?èí, óò?????à?ò ì??èêè
 
27.12.2019 ?????é?ò?è? íà ?????ó? ê??ò?ê ê??è ?àì?????ò è? ?òà??íè?
?ì????èòü ê??òêè ê??è ì??í? ?óò?ì ?????é?ò?è? íà ?í?ê??ò?÷í?é ìàò?èê? - ????è?à?ùèé è? ????êíè?ò?é ?êà?êà?? è? ê???à??íà, ???àáàò??à?ì??? ?èá??á?à?òàìè.
 
27.12.2019 ??ìáèíà?è? è? ò??? ??êà??ò? ???????à?ò ìó?àì ?è?íü íà 48%
??è ?è??ê? è????ü?ó?ì?? ? ì??è?èí? ????à?àòà: ?èòèé, ò?àì?òèíèá è ?à?àìè?èí ó???è÷è?è ???????èò??üí??òü ?è?íè ??óêò???? ìó?. ???ì??í?, ? áó?óù?ì àíà???è÷íà? ê?ìáèíà?è? ?ì???ò ?ò???÷èòü ?òà???òü ó...
 
27.12.2019 ? ??? ????è?è?ü ê?èíèêè, ?á?ùà?ùè? ?ì?????íè? ? ??ì?ùü? í???êàèíà
??ìà? ????? è? ì??è?èí?ê?é ?ê??? ???ò?í?ê??? óíè????èò?òà ??óá?èê??à? ? Journal of the American Geriatrics Society ?òàòü?, ? ê?ò???é ?í óêà???à?ò, ÷ò? ??? àì??èêàí?êè? ê?èíèê ??????èò??ü?ò?à...
 
27.12.2019 ?ììóííà? ò???è? ?òà??íè?: ?ò ò???èè ê ??àêòèê?
?àííà? ì?ò??????è? ì???ò è????ü???àòü?? ??? ??????íè? êà÷??ò?à è ó???è÷?íè? ???????èò??üí??òè ?è?íè ???è??? ?è?.
 
27.12.2019 ??ìàò?ò???í?é ???ì?í ì???ò "?à?áó?èòü" òèìó? è ?á?àòèòü ????òü ??èí è? ì??àíè?ì?? ?òà??íè?
??ìàí?à ó÷?í?? è? í??ê??üêè? èí?òèòóò?? ??? è ?àíà?? íà??à ??êà?àò??ü?ò?à ò???, ÷ò? ??ìàò?ò???í?é ???ì?í (???) ì???ò ?á?àùàòü ????òü ??è??í?òè÷??êè? è?ì?í?íè?, ????àíí?? ? ????à?ò?ì.
 
27.12.2019 ???ü ???ì?íà ???òà ? ???ó???èè ?è?????? è ó??????í??? ?áì?íà
?? ?è? ??? í? ?????ì ??í?òí?, ??÷?ìó ??è ??ó? ???òè???????í?? ???ò??íè?? (àê??ì??à?èè - ???ò??íèè, ?????????à?ù?ì?? ??????íí?é ??ê???è?é ??, è ??ìàò?ò???í?é í????òàò?÷í??òè) èì??ò ì??ò? ????è?...
 
27.12.2019 ?èê?òèí???? ??à?ò??è ?íè?à?ò ??ò??? ?àì?òè ó ????òà?????
????à?í? è???????àíè?, ??óá?èê??àíí?ìó ? ?ó?íà?? Neurology ?ì??èêàí?ê?é í???????è÷??ê?é àêà??ìèè, íèê?òèí???? ??à?ò??è ì??óò ?íè?èòü ??ò??? ?àì?òè ó ????òà????? ? ???êèì ê??íèòè?í?ì ?à??ò??é?ò??ì
 
27.12.2019 ?????ì?íí?é ?????? íà ???á??ìó ????à?òí??? àí?????íí??? ???è?èòà ó ìó?÷èí
?ù? ? 1983 ???ó ?è?üìàí ?.??. ?è?à?, ÷ò? ???íèì è? ?á??àò??üí?? ó????èé ????è?àêòèêè ?àêà ?????ò?? ???????àíè? ???ì?íà?üí?-ì?òàá??è÷??êè? ??êà?àò???é íà ó???í?, ê?ò????? ???àíè?ì ???òè?à?ò ?...
 
27.12.2019 ???è?èò ò??ò??ò???íà è ??ìàòè÷??êà? ?àò????è?
?ì??ò? ? ?è?è???ò??ò??ò???í?ì, àí????ò?í?è?í?ì è è? ì?òàá??èòàìè ò??ò??ò???í ????à?ò ???ò??ò?ò?ó?ùèé ò?íó? ??íò?à?üí?é í???í?é ?è?ò?ì?, ???ê??ê???? ?á?à???àíèé, ??íò??? à?ò?í?ìí?é í???í?é ?è?ò?ì?,...
 
27.12.2019 ???ì??í??òè ì??èêàì?íò??í?é ê????ê?èè í????òàòêà ???ì?íà ???òà ó ????????
?àê è????òí?, ???ì?í ???òà (??) á?? ??????íèì è? ê?à??è÷??êè? ???ì?í??, ê?ò???é íà÷à?è ??èì?í?òü ? ???ü? ?àì??òèò??üí?é ???ì?íà?üí?é ò??à?èè ó ????????.
 
27.12.2019 ???ì?í ???òà è ???ì? ??? ??èì?í?íè?
????ò á?òü, ì? ?à? ?à??÷à?ó?ì, í? ??ê?àìí?é ò??ê ? ò?ì, ÷ò? ????? ??ó?-ò??? èíú?ê?èé ?? ì?í???íí? íàá???ò? ????ò?ê êè????àìì?? ì???÷í?é ìà??? è?è ?àíòà?òè÷??êè á??ò?? ?à?è?èò? ?àí?, í? èì??ò ???...
 
27.12.2019 ?????? ?????, ?? ? ??????, ??¨ ? ??????? ?????
??ê?ò???? ????èà?è?ò? ???????à?à?ò, ?àíí?é ???ì?í ???òó?à?ò ??íèì è? íàèá???? ????êòè?í?? ?àêò???? ??????íè? ÷?????÷??ê?é ?è?íè, ??ó?è? ?÷èòà?ò, ÷ò? ?í ??à??í ??? ÷?????÷??ê??? ???àíè?ìà.
 
27.12.2019 ???ì?í? ???òà ??ê?àùà?ò ?è?íü?
??èí è? ?àì?? ???ó???í?? ???????? ? àíòè????à?òí?é ò??à?èè ??í??àí íà è????òí?ì íàá????íèè, ÷ò? ? ????à?ò?ì ???ì?íà?üí?é áà?àí? ó ÷?????êà ì?í??ò??, ? ÷à?òí??òè ?íè?à?ò?? ó????íü ??ìàò?ò???èíà...
 
27.12.2019 ?á??? àíòè?é??èí????é ò??à?èè ??? áè??àê????
?íòè?è??èí???à? ì??è?èíà ??èì?íèìà è ??è í?é??????í??àòè?í?? ?àá????àíè??, è ??è êà??è??à?êó???í??, è ?à?è?íòàì ? ?íê????è?é òàê?? ì??í? ó?ó÷?èòü ?è?íü.
 
25.12.2019 ?è??é êèá???: êàê ÷?????ê ì???ò è?ì??èòü ??òíè ?à?àì?ò??? ?????? ???àíè?ìà
???àíè? è ?ó?ü?, ????ù?íí?? ??á-?àéò? è ?????ó?àííà? ìó??êà, ??ò??á??íè? êà???èé, ?à?? ?íà è ò??êè ??????è??íèé ?à ??íü - ? ?áù?é ????í??òè 700 ?à?àì?ò??? ?????? ???ò??íè? è ??????íè? ?ò????è?à?ò...
 
 
 

     ?è?àéí è ???????êà: Interface Ltd.

    
Rambler's Top100