• YARIM ALTIN
  954,46
  % -0,48
 • AMERIKAN DOLARI
  5,8852
  % 0,36
 • ? EURO
  6,5536
  % 0,31
 • ? POUND
  7,6705
  % 0,62
 • ? YUAN
  0,8547
  % 0,46
 • §?§?§? RUBLE
  0,0957
  % -0,05
 • BITCOIN
  51102,137
  % 7,75
 • BIST 100
  121.423,3400
  % 0,98
 • ?htiya? Kredisi
 • Konut Kredisi
 • Ta??t Kredisi
 • Kobi Kredisi

Kredi tutar? 500'den b¨?y¨?k olmal?

D?vizAl??Sat??Fark
Amerikan Dolar? 5,88525,8831% 0.36
Euro 6,55366,5514% 0.31
?ngiliz Sterlini 7,67057,6648% 0.62
?sviçre Frank? 6,08736,0825% 0.75
Kanada Dolar? 4,50904,5063% 0.4
?in Yuan? 0,85470,8543% 0.46
Alt?nAl??Sat??
Ons 1.546,51.546,3
Gram 291,8291,6
?eyrek 477,2466,6
Yar?m 954,4930,4
Tam 1.903,01.866,6
Cumhu.1.961,01.947,0
Kripto Para
Bitcoin 51102,00
Ethereum 963.54
XRP 1,39
Bitcoin Cash 1883.03
EOS 22,15
Litecoin 341,23

SON EKLENEN MAKALELER
Backlink nedir? Bir web sitesinin yorum, tan?t?m yaz?s? yahut herhangi bir sayfas?nda ba?ka bir web sitesine yap?lan y?nlendirmelerin hepsine verilen isimdir. Bu y?nlendirmeleri bir referans ?ekilde d¨??¨?n¨?lebilir. Web sitelerine Trustrank ismi verilen bir puanland?rma ?ekli ile bir de?er verilmektedir. Bu k?ymet web sitesi kullan?c?lar?n?n sitede kalma s¨?resi ve pop¨?lerli?ine g?re belirlenir. Site ?ok a??r? fazla ziyaret?i almaktad?r ve o
ABD-?ran gerilimi ile ?alkaland?. Sava? ihtimalinin g¨??lenmesiyle dolar hafta ba??nda 6 TL'yi zorlamaya ba?lam??t?.?Ancak iki ¨?lke aras?ndaki gerilimin azalmas? ile 0,1 TL bir d¨??¨?? ya?and?.
Elektronik para birimlerinin, ?zellikle?kripto para birimlerinin?ortaya ??kt??? tarihten bu yana son on y?l i?inde kaydetti?i?b¨?y¨?k ba?ar? g?z ?n¨?ne al?nd???nda, uzun s¨?re ya?ayaca?? art?k haber de?il?.Bununla birlikte, birka? borsa olmas?na ra?men, kullan?c?lar?n a?a??daki i?lemlerden herhangi biri i?in hala zorluklarla kar??la?maktad?r.Bir kripto paray? di?erine d?n¨??t¨?rmePayPal USD veya Skrill
MasterCard??tarihini?ge?en y¨?zy?l?n 40'lar?ndan al?yor.?Visa sisteminde oldu?u gibi, ?irketin yarat?lmas?ndaki ba?lang?? ??noktas?, Amerika Merkez Bankas???n?n yerle?im i?in kart ??karmas? ve teknolojinin di?er bankalara devredilmesi karar?yd?.Bu t¨?r bir ?deme ??z¨?m¨?, ?e?itli finansal kurumlar aras?nda ve s?radan insanlar aras?nda h?zla pop¨?lerlik kazanm??t?r.
 VISA , ABD'de kurulan b¨?y¨?k, ?ok uluslu bir ?irkettir. ?irket, d¨?nyadaki ?deme i?lemlerini kontrol etmek i?in tasarlanm??t?r. ?al??ma yap?s?na bakacak olursak, organizasyon biri do?rudan Amerika'da, San Francisco ?ehri (Visa Inc.) bulunan iki ?irketten olu?ur. ?kincisi, Visa Europe Services Inc. Avrupa'da bulunan ?irkettir.Visa Inc. olan ?irketin "ana ofisi" Avrupa i?in ana ?irket
Son zamanlar?n pop¨?ler ek gelir getirici mesleklerinden olan makale yazarl??? olduk?a ?ok ki?inin ilgi oda?? haline geldi. ?nsanlara kazand?rd??? para ile hayretlere d¨??¨?ren makale yazarl??? mesle?i, ?ok say?da ki?inin ek gelir sa?lamas?n?n yan? s?ra ?o?u insan?n as?l i?i olmu? durumda. Sizde makale yazarak, b¨?t?enize katk?da bulunmak istiyor, fakat bunu yapam?yorsan?z, do?ru adrestesiniz. ?ncelikle gerek kendi i?iniz olsun, gerekse bir firmada ?al???yor olun, sabretmeyi benimsemelisiniz. Sabretmeyi beceremiyorsan?z ve kendinizin sab?rs?z bir
Y?lba?? pek ?ok e-ticaret sitesi i?in sat??lar?n patlama yapt??? bir g¨?nd¨?r. M¨??terilerin hem kendileri, hem de yak?nlar? i?in ?ok?a al??veri? yapt?klar? d?nemlerden biri olan y?lba?? e-ticaret siteleri i?in en y¨?ksek ciroya ula?t??? zaman olabilmektedir. Peki siz dijital giri?imciler bu d?nem i?in haz?rm?s?n?z? Y?lba?? sezonunu en iyi bir bi?imde kar??laman?z i?in dikkat etmeniz gerekenler Mobile uyumlulu?a dikkat edin Mobil ileti?imin artmas?, internet h?zlar?n?n artmas?
Hediye almak? Hediye se?erken ?ok mu zorlan?yorsunuz? Siz de ne alaca??na karar veremeyen hatta mevzu hediye almak oldu?unda hi? bir fikir ¨?retemeyip akl? duranlardan m?s?n?z? Hatta ne hediye alsam derken hediye almaktan vazge?enlerden misiniz? Cevab?n?z evet ise do?ru yerdesiniz zira sizlere hem hediye se?imlerinizi kabus olmaktan ??karacak, hediye alma ile ilgili ya?ad???n?z teredd¨?t ve endi?eleri yok edecek hediyelik ¨?r¨?nleri oturdu?unuz yerden en uygun fiyatlarla edinebilmeniz i?in baz? ?nerilerde bulunaca??z.
Yeni y?la gererken sevdiklerimize hediyeler almak isteriz. Bu onlar? d¨??¨?n¨?p hat?rlad???m?z? g?sterir. Ama hediye al?rken dikkat etmemiz gerekenler var. ?ncelikle hediye sadece ki?iyi hat?rlad???m?z? g?stermez, ayn? zamanda onda hat?ra kat?ra kalacak bir ¨?r¨?n vermi? oluruz. Ki?iye g?re hediye al?nmal?d?r. ?rne?in pembe rengi sevmeyen k?z arkada??n?za pembe kazak al?nmas? ?ok normal bir hediye olmaz. Sevgilinize bu tarz bir hediye alman?z; asl?nda ben senin sevmedi?in rengi bilmezken sana hediye al?yorum anlam? ??kar?r
Do?um sonras? d?nemde yeni anne olmu? han?mlar?n en ?ok zorland??? ?eylerden biri k?yafet tercihidir. G¨?n¨?n b¨?y¨?k bir k?sm?n? hareketsiz veya k?s?tl? hareketler ile ge?iren kad?nlar?n ciltlerinde tahri? olma ve benzeri s?k?nt?lar ya?anabiliyor. Bu durum v¨?cudun en ?ok hareketsiz kald??? zaman olan gece vakitlerinde daha ?ok g?r¨?lmektedir. Bu y¨?zden k?yafet tercihi yaparken esnek, yumu?ak dokusu olan ve terlemeyi
EDC Blockchain; Kripto paralar lansmanla beraber yol haritalar?nda felsefelerini de ortaya koymaktad?rlar. ?rne?in Ripple?? ?n as?l amac? kripto para madencili?inde y¨?ksek elektrik masraflar?n?n olmad??? bir platform olu?turmakt?r. Bunun i?in de ekip 100 milyar ripple altcoininin tamam?n? sisteme dahil olmadan ?nce yaratm??t?r.EDC Blockchain ise geli?imi i?in "topluluk" felsefesini takip etmeyi tercih ediyor. Ger?ek ki?ilerin sahip oldu?u sanal
Sevgili okurlar?m, sizlere her zaman oldu?u gibi, i? anlat?m? yapmadan ?nce daha iyi anlayabilmeniz i?in anlatmam gerekenler var.Paran?n icat edildi?inden bu yana insano?lu her zaman daha g¨?venli paray? aram??t?r. Bankalar gibi kurumlar ortaya ??k?nca bu kavram, hem g¨?venli hem daha h?zl?ya geni?lemi?tir. Bankac?l?k sisteminde bir ¨?lkeden ba?ka bir ¨?lkeye paralar bir haftada falan gidiyor. 1972 y?l?na
SCAM s?zc¨??¨? nas?l ?evrilir?Hemen tan?m? ile ba?lay?n.?ALDATMACA (SCAM) - ?ngilizce doland?r?c?l?k, aldatmaca?.??°Skammed?±, bir?nedenle yat?r?mc?lara kar?? y¨?k¨?ml¨?l¨?klerini yerine?getirmeyen ki?idir.?SCAM konsepti esas olarak hiper projelerden do?ar. (?ok karl? yat?r?m programlar?).?Hype m¨??terilere ?deme yapmay? b?rakt???nda, ?°SCAM?± oldu?u s?ylenir.Doland?r?c?l?k nedenleri a?a??daki olabilir:
E-ticaret alan?n?n en ilgin? sahalar?ndan bir tanesi de hediyelik ¨?r¨?nler e-ticaret sitesidir. Enteresan olmas?n?n ?zelli?i ki?iye ?zel hediyelik ¨?r¨?nlerin yan? s?ra bir?ok sekt?rdeki ¨?r¨?n grubu da hediyelik ¨?r¨?n gruplar? aras?na dahil edilebilir olmas?d?r. ?ocu?u d¨?nyaya gelmi? birisine bebek nevresim tak?m?n?, annenize bir nevresim setini, parf¨?m¨?, e?inize ?ay tak?m?, sevgilinize bir tak? ¨?r¨?n¨? kom?unuza bir ?ay tak?m?n ¨?r¨?nlerini arma?an olarak almak, g?ndermek pek ala m¨?mk¨?n. B?yle olunca da arma?an ¨?r¨?n gruplar?
Alan ad? se?imi olduk?a ?nemli bir konudur. Alanlar?nda pop¨?ler, ba?ar?l? olmu? eticaret sitelerini inceledi?imizde domain se?iminde ?ok ba?ar?l? olduklar? g?r¨?lmektedir. Domain sitemizin g?r¨?nen y¨?z¨?d¨?r, d??ar?ya a??lan kap?s?d?r, giydi?i k?yafetidir bu nedenle domain se?iminde ?ok dikkatli olunmal?d?r. ?yi bir alan ad?n?n projemizin ba?ar?ya ula?mas?na do?rudan katk? sa?layaca?? unutulmamal?, en ba?tan ciddi olarak ele al?n?p de?erlendirilmelidir.Alan ad? se?iminde nelere dikkat etmemiz gerekti?ini maddeler halinde ele alarak devam etmek istiyorum.1-
E-Ticaret Modelleri Nelerdir?Bu yaz?m?zda d¨?nyada ve ¨?lkemizde yayg?n olarak kullan?lan e-ticaret modellerini ele alaca??z.G¨?n¨?m¨?z internet sekt?r¨?n¨?n en b¨?y¨?k yat?r?m alan? olan e-ticaret d¨?nyas?n?n ?nde gelen siteleri incelendi?inde kulland?klar? altyap?lar?n farkl?l??? hepinizin dikkatini ?ekmi?tir. M¨??teriden-m¨??teriye, Firmadan-firmaya
Bu haftaki e-ticaret siteleri yaz?m?zda Av Malzemesi Satan Online Al??veri? Siteleri??ne yer verdik. Yenilerini eklemek isteyenler bize ula?abilirler. www.avfoni.comAv tutkunlar?n?n al??veri? al??kanl?klar?na farkl? bir boyut getiren Avfoni, d¨?nyaca ¨?nl¨? markalara ait teknoloji ¨?r¨?nlerini
E?er bir online ?i?ek?i a?mak istiyorsan?z bu yaz? size fayda sa?layacakt?r. E-ticaret her y?n¨?yle b¨?y¨?meye a??k bir sekt?rd¨?r. Bu sekt?r¨?n alt elemanlar?ndan birisi ?i?ek?ilik sekt?r¨?d¨?r. ?i?ek?ilik b¨?y¨?k pazar pay? olan devaml? geli?en bir e-ticaret giri?imdir. ?i?ek?ilik normal ?artlarda riskli bir ticaret modelidir. Belirli bir yerde d¨?kk?n?n?z?n olmas? oradaki m¨??teri potansiyelini k?s?tl? tutar. Hem k?s?tl? bir m¨??teri kitlesi hem de d¨?kkan giderleri s?z konusu olunca karl? bir yat?r?m
Bu makaleyi okuyorsan?z, muhtemelen kendinize ait bir dropshipping ma?azas? kurmak istemektesiniz.?Kolay y?nlerini g?rm¨?? olmal?s?n?z ki, bu i?i yapmak i?in neye ihtiyac?n?z olaca??n? anlamak istemektesiniz..Bir dropshipping perakende sat?? ?irketi tamamen internet ¨?zerinden ger?ekle?ti?inden, ?ok fazla para harcaman?z gerekmeyecek, ancak iyi planlaman?z ve ileriyi d¨??¨?nmeniz gerekecektir.Ba?ar?l? bir
Shopifiy entegrasyonu, ¨?r¨?nlerinizi d¨?nyan?n en b¨?y¨?k pazaryerinde listelemek ve bir sonraki seviyedeki marka g?r¨?n¨?rl¨??¨?n¨? elde etmenizi her zamankinden daha kolay hale getirmektedir.Online ma?azan?z ¨?r¨?nlerinizi sergilerken?ve m¨??teri deneyimi ¨?zerinde en fazla kontrol¨? sunarken, Shopify ile satt???n?z y?ntemleri geni?letmek daha da fazlas?n? yapman?za olanak sa?lar.?Do?ru i?letmeler i?in, Amazon'da sat?? yapmak, ?irketinize hen¨?z a?ina olmayan yeni
B¨?t?eleme i?in: Gelen para ve giden paran?n net bir resmini ??kar?nPek ?ok insan kendi imkanlar?n?n ¨?st¨?nde ya??yor ve fark?nda bile de?il.?Finansal sa?l???n?z? iyile?tirmek istedi?inizde, en s?k duydu?unuz tavsiyelerden biri b¨?t?e olu?turmakt?r.?B¨?t?eleme, paran?z? nas?l harcad???n?z? daha iyi anlaman?za yard?mc? olur ve paran?z? y?netmenin, bor?lar? ?demenin ve gelecekteki finansal hedefler i?in tasarruf yapman?n yollar?n? g?sterir.?B¨?t?eleme
Bir emeklilik plan? i?inde tasarruf ve yat?r?m yapman?n en iyi yolu nedir? Emekliler, emeklilik fonlar?na otomatik olarak destek sa?layan c?mert vergi indirimlerinden yararlan?r, ancak hayat?n sonraki d?nemlerinde gelirinizi ger?ekten en ¨?st d¨?zeye ??karmak i?in, katk?lar?n?zdan m¨?mk¨?n olan en iyi getiriyi alman?z gerekir. D?rt y?l ?nceki emeklilik ?zg¨?rl¨??¨? reformlar? bu tart??maya ba?ka bir boyut kat?yor. Bu g¨?nlerde, tasarruf sahiplerinin ?o?unlu?u, en az?ndan ba?lang??ta do?rudan
Bu yaz?mda e-ticaret sekt?r¨?ne yeni giri? yapacaklar i?in, e-ticaret altyap? paketi se?imi konusunu ele almak istiyorum.E-Ticaret yapmaya karar verdiyseniz, ihtiya?lar?n?z? kar??layacak sizin ve hedef kitlenizin beklentilerine cevap verecek bir e-ticaret altyap?s?na ihtiyac?n?z var demektir. E-ticareti m¨??teriden m¨??teriye sat?? sistemi ile yapan, mevcut c2c sistemleri ¨?zerinden de yapabilirsiniz. Ancak bu siteleri kullanmak yerine kendi siteniz ¨?zerinden sat?? yapmay? istiyorsunuz.Projenizi hayata
Stop loss?emrinin?Binance?de verilmesi olduk?a kolayd?r. Di?er karma??k borsalar?n aksine bu emri verebilmek i?in altcoin sitesi olarak kullanan olduk?a ki?i bulunmaktad?r. ?rne?in bir kripto para al?m? ¨?zerinden stop loss i?lemini anlatacak olursak; Binance sitesine giri? yaparak ana ekran?n sol taraf?nda g¨?ncel sat?? fiyatlar?n? ve olan biten hareket dalgalanmalar?n? takip edebilirsiniz
Daha Fazla ??erik Y¨?kle
 • E-T?CARET
 • G?R???MC?L?K
 • K???SEL GEL???M
 • KR?PTO PARA
 • ?NTERNETTEN PARA KAZANMA
D?vizAl??Sat??Fark
Amerikan Dolar? 5,88525,8831% 0.36
Euro 6,55366,5514% 0.31
?ngiliz Sterlini 7,67057,6648% 0.62
?sviçre Frank? 6,08736,0825% 0.75
Kanada Dolar? 4,50904,5063% 0.4
?in Yuan? 0,85470,8543% 0.46
Alt?nAl??Sat??
Ons 1.546,51.546,3
Gram 291,8291,6
?eyrek 477,2466,6
Yar?m 954,4930,4
Tam 1.903,01.866,6
Cumhu.1.961,01.947,0
Kripto Para
Bitcoin 51102,00
Ethereum 963.54
XRP 1,39
Bitcoin Cash 1883.03
EOS 22,15
Litecoin 341,23