Evrim A?ac?
Güncel
Agora
Su Ay?s?
Viroloji
?nsan Evrimi
Evrim A?ac?
Bakteri
Zehir
Atmosfer
Kedigiller
De?i?im
Mars
Di?
B?cekler
Güne?
Hekim
Vaka
Bilim ?nsanlar?
Entropi
Tehlike
?nfografik
Meteor
?nsanlar
Ekoloji
Wuhan Koronavirüsü
?ekirdek
Yumurtal?k
Evrim A?ac?'ndan Mesaj

Evrim A?ac?'n? sosyal medya hesaplar?ndan takip etmeyi unutmay?n! Yeni payla??mlar?m?z? g?rmek i?in bizi a?a??daki sosyal medya hesaplar?m?zdan takip edebilirsiniz.

  • Payla?
  • Soru Sor
Etkinlik

?nsan?n do?al çevresiyle kurdu?u ili?kinin, yine insan?n kaderini bu ölçüde tayin edece?i belki de kimsenin akl?na gelmemi?ti. Hem tüketen, hem de tükettikçe tükenen biziz;...

Etkinli?i Ekleyen Seher Balanuye
Daha Fazla ??erik G?ster

五月丁香好婷婷网

Evrim A?ac?'n?n %100 okur destekli bir bilim platformu oldu?unu biliyor muydunuz? Evrim A?ac?'n?n maddi destek?ileri aras?na kat?larak Türkiye'de bilimin yay?lmas?na gü? katmak i?in hemen buraya t?klay?n.

五月丁香好婷婷网

30 gün
90 gün
1 y?l

EA Akademi

Evrim A?ac? Akademi (ya da k?saca EA Akademi), 2010 y?l?ndan beri üretti?imiz makalelerden olu?an ve kendi kendinizi bilimin ?e?itli dallar?nda e?itebilece?iniz bir ?evirim i?i e?itim giri?imi! Evrim A?ac? Akademi'yi buraya t?klayarak g?rebilirsiniz. Daha fazla bilgi i?in buraya t?klay?n.

Youtube

Etkinlik & ?lan

Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlar?n? veya bilimseverleri ilgilendiren bir i?, staj, ?al??tay, makale ?a?r?s? vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & ?lan Platformumuzda payla??n, milyonlarca bilimsevere ula?s?n.

Podcast

Evrim A?ac?'n?n bir?ok i?eri?inin profesyonel ses sanat??lar? taraf?ndan seslendirildi?ini biliyor muydunuz? Bunlar?n hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayr?ca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube ba?lant?lar?n? da bir arada bulabilirsiniz.
Daha Fazla ??erik G?ster
Türkiye'deki bilimseverlerin bulu?ma noktas?na ho?geldiniz!

G?ster

?ifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize ?ifrenizi s?f?rlamak i?in bir ba?lant? g?nderilecektir.

Geri d?n

E?er aktivasyon kodunu almad?ysan?z lütfen e-posta adresinizi giriniz. ?yeli?inizi aktive etmek i?in e-posta adresinize bir ba?lant? g?nderilecektir.

Geri d?n

Close
“Yan?nda en az?ndan bir kitap ta??mayan birine asla güvenmeyin.”
Lemony Snicket
Geri Bildirim G?nder